Čo v zásade charakterizuje kapitálové spoločnosti?

Štandardný

V prípade, že sa viac osôb rozhodne spojiť svoji sily, tvorivé nápady a schopnosti a podnikať spoločne, potom majú zákonnú možnosť založiť si obchodnú spoločnosť. Tie sa rozdeľujú na osobné a kapitálové spoločnosti. Hlavnou odlišnosťou kapitálových a osobných spoločností je rozsah ručenie majetkom, podiel vlastníkov na riadenie a možnosti ďalšej expanzie. Najrozšírenejšou formou kapitálových obchodných spoločností u nás je spoločnosť s ručením obmedzeným. Svoju dôležitosť a opodstatnenie majú aj kapitálové akciové spoločnosti.

kapitálové spoločnosti

Čo sú kapitálové spoločosti?

Kapitálové spoločnosti môže riadiť profesionálny manažment

Pre kapitálové spoločnosti, teda akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je charakteristické, že každý spoločník má určitý majetkový podiel na celkovom imaniu spoločnosti. Tí sa však na riadení spoločnosti nemusia vôbec podieľať. K tomu slúži profesionálny manažment. Do chodu podniku vlastníci spoločnosti zasahujú prostredníctvom volených orgánov ako je predstavenstvo v prípade akciových spoločností (a.s.) alebo jeden alebo viacerí riaditelia (s.r.o.). Ovplyvňovať riadenie spoločnosti môže potom každý majiteľ obchodného podielu ešte hlasovaním na valnom zhromaždení, čo je najvyšší orgán akciovej spoločnosti. Ďalším významným aspektom odlišnosti týchto spoločností je ručenie za záväzky. Spoločníci čiže vlastníci kapitálových spoločností ručia za záväzky spoločnosti svojím majetkom len do výšky svojho vkladu. To je veľký rozdiel oproti osobným spoločnostiam.

Akciovú spoločnosť často vedú profesionálni manažéri

Akciová spoločnosť má svoj celkový kapitál rozdelený na rovnaké diely, ktorými sú známe akcie. Tie sa môžu kupovať či predávať na kapitálových trhoch po celom svete. Štatutárnym zástupcom je predstavenstvo čiže správna rada. Vlastný chod spoločnosti majú zvyčajne v rukách profesionálni manažéri, ktorí sa zodpovedajú predstavenstvu či valnému zhromaždeniu tejto formy kapitálovej spoločnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným zakladajú väčšinou drobné či stredné podnikateľské subjekty. Majetok spoločníkov je rovnako ako majetok akcionárov oddelený od majetku firmy, ale spoločníci s.r.o. majú aktívnejší podiel na riadení firmy než je tomu v akciovej spoločnosti. Jednotlivý spoločníci majú väčšinou status konateľov, ktorí rozhodujú o bežnom chode ich kapitálovej spoločnosti.

 

Zanechať komentár