Patrí zeolit medzi zaujímavé prísady do betónu?

Štandardný

Zeolit ako nerastná surovina je vulkanicko-sedimentárna hornina. Obsahuje teda niekoľko zeolitových minerálov a rôznych minerálnych prímesí a nečistôt.  Zeolit ako minerál je po chemickej stránke zložitý hydratovaný alumokremičitan, ktorého kryštálová mriežka je budovaná  štvorstenmi AlO4 a  SiO4. Dôležitá je prítomnosť molekúl vody v jeho kryštálovej štruktúre, ktoré sú situované v medzerách či voľných mikroskopických priestoroch zeolitovej štruktúrnej mriežky. V tomto je  výnimočnosť a jedinečnosť zeolitu medzi minerálmi. Má to rozhodujúci vplyv na  uvoľňovanie a spätné prijímanie vody, jeho sorpčné a iónovýmenné vlastnosti. Nielen v prípade jeho použitia ako prísady do betónu.

prísady do betónu

Zeolit ma rozhodujúci vplyv na uvoľňovanie a spätné prijímanie vody a preto je vhodný prídavok do betónu

Zeolit ako perspektívny prírodný pucolán

Ako pucolány sa zvyknú označovať rôzne materiály, ktoré majú kremičitú alebo hlinitokremičitú povahu a používajú sa ako prísady do betónu. Zeolit je vďaka svojmu mineralogickému zloženiu a fyzikálno-chemickým vlastnostiam vhodnou prídavnou zložkou nielen do cementu, ale aj pri samotnej výrobe ako prísada do betónu. Pomletý a spracovaný zeolit obsahuje reaktívne alumosilikáty vysokej pórovitosti. Ich  veľký adsorpčný merný povrch a vysoká kapacita  výmeny katiónov zohráva po pridaní v betónovej zmesi dôležitú úlohu. Výhodou zeolitu ako prísady do betónu je aj ekonomická stránka, pretože zeolity sú v prírode časté a vytvárajú ložiskové akumulácie s nižšími nákladmi na ich ťažbu a spracovanie. Betón s pridaným Zeolitom je vhodný hlavne na rekonštrukcie.

Zeolit ako prísada do betónu

Výhodou zeolitu ako prísady do betónu je aj ekonomická stránka, pretože zeolity sú v prírode časté.

Prísady do betónu aj v podobe zeolitu

Pucolán sám o sebe nepredstavuje a nemá  žiadnu tmeliacu schopnosť. Ako prísada do betónu však reaguje  už za bežných teplôt vo vodnom prostredí s hydroxidom vápenatým. Vznikajú zlúčeniny, ktoré postupne tuhnú až úplne zatvrdnú do pevnej betónovej hmoty. Ich dôležitou vlastnosťou je, že obsahujú predovšetkým oxid kremičitý v amorfnej fáze, ktorý vo vodnom prostredí reaguje s hydroxidom vápenatým za vzniku hydratovaných kremičitanov vápenatých. Ak je v reakčnom prostredí prítomná vyššia koncentrácia voľných katiónov Ca2+, potom vznikajú aj hlinitany vápenaté. Schopnosť podobných reakcií majú aj prírodné zeolitové substráty z určitých ložiskových akumulácií a po určitej úprave aj ako prísady do betónu.

Zanechať komentár